Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewnia kontynuacje nauki po ukończeniu gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania. Przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia.
Celem edukacji jest utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie społeczne i zawodowe.
Kształcenie trwa 3 lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości cykl nauki może być realizowane do 23 roku życia. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne pozwalają na wszechstronny rozwój każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami i predyspozycjami.

Nasza Oferta obejmuje przysposobienie do zawodu w charakterze:

- pracownik gospodarstwa domowego
zdobycie umiejętności wykonywania podstawowych prac domowych, gospodarczych, naprawczych, opiekę nad dziećmi i osobami starszymi, opiekę nad zwierzętami oraz liczne zajęcia twórcze

- pracownik pomocniczy biurowy
Przygotowuje do wykonywania prac porządkowych i pomocniczych w biurze, obsługę podstawowego sprzętu biurowego/ fax, telefon, ksero/ , prawidłową komunikację z klientem

Uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności oraz zdobycie nowych, umożliwiających wykonywanie prac w wyżej wymienionych zakresach. Zajęcia odbywają się w pracowniach, pomieszczeniach gospodarczych i biurowych, na terenie przyszkolnym.
Korzystają z biblioteki, nowoczesnych technologii informacyjno komunikacyjnych.

- wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich
Celem jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania prac dekoracyjnych i pamiątkarskich w ramach realnych możliwości ucznia. Rozwijanie twórczej aktywności ucznia w dziedzinach związany z pracą pamiątkarza. Opanowanie różnych technik i materiałów wykorzystywanych w pracy twórczej. Korzystanie z pracowni glino terapii, stolarsko – technicznej, komputerowej i plastycznej.
Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:
- hipoterapię,
- hydromasaż,
- zajęcia rekreacyjne,
- stymulację wielozmysłową,
- stymulację mózgu metodą EEGBiofeedback
- uczestnictwo w kołach zainteresowań,
- wycieczki, obozy letnie i zimowe.

Każdy z uczniów obejmowany jest opieką psychologiczno pedagogiczną.
Zapewniamy też miejsce w internacie.

 

nabór, rekrutacja sosw stemplew

WSPIERA NAS

 

 

logo ministerstwa edukacji narodowejlogo kuratorium oświaty w łodziherb powiatu łęczyckiegologo ośrodka rozwoju edukacjibiuletyn informacji publicznej

 
 
Go to top