Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim oraz uczniów z autyzmem
 
Gimnazjum gwarantuje wszystkim uczniom prawo do rozwoju we własnym tempie. Edukacja uczniów polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem specyficznych form, metod pracy oraz zasad nauczania. Celem kształcenia ogólnego jest przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości oraz zdobycie umiejętności wykorzystania ich do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Kształcenie w naszej szkole polega na wychowaniu i nauczaniu całościowym, zintegrowanym opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata. Realizację celów kształcenia wspiera świetnie wyposażona biblioteka, nowoczesne technologie informacyjno komunikacyjne, nauka języków obcych oraz bogaty wachlarz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
Praca rewalidacyjno - wychowawcza w Gimnazjum opiera się na indywidualnych programach edukacyjno terapeutycznych, ustalonych dla każdego ucznia na podstawie szczegółowej oceny poziomu jego funkcjonowania. Programy te zawierają realne, szczegółowe cele i zadania, mieszczące się w strefie najbliższego rozwoju ucznia oraz są zgodne z obowiązującą podstawą programową.
Po ukończeniu nauki w gimnazjum uczniowie mogą ją kontynuować w szkołach ponadgimnazjalnych.
Gimnazjum - Zespoły Terapeutyczno Edukacyjne - dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
Zespół edukacyjno-terapeutyczny na poziomie gimnazjum  to uczniowie o bardzo zróżnicowanym poziomie rozwoju psychofizycznego. Wychowankowie uczą się w oparciu o zasady programowe i Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne dla każdego dziecka. W wyniku oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych uczniowie mogą osiągnąć taki poziom rozwoju umysłowego i psychicznego, który pozwoli im brać czynny udział w życiu rodziny, grupy społecznej.   
Program nauczania „Widzę, słyszę, czuję - poznaję świat”, a także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne pozwalają na wszechstronny rozwój każdego ucznia oraz zaspokajają jego potrzeby.
Na tym poziomie uczniowie utrwalają umiejętności, zdobywają nowe wiadomości o najbliższym środowisku, opanowują zachowania konieczne dla dobrego funkcjonowania społecznego.
Każdy uczeń potrafi już zadbać o siebie i swoje bezpieczeństwo lecz  uczy się teraz komunikacji z innymi – współdziałania, odpowiedzialności, rozwiązywania problemów, szukania pomocy.
Ważne jest, aby uczeń nie tylko potrafił coś zrobić, ale potrafił to wykonać wspólnie z innymi i odczuwał płynącą z tego radość.
Poczucie zadowolenia, możliwość osiągnięcia sukcesu, budzenie wiary we własne siły daje uczniowi aktywność twórcza.
Uczniowie wykonują prace plastyczne różnymi technikami : od malowania farbami na papierze i szkle, wydzieranie, wyklejanie papierem czy plasteliną  po tkanie gobelinów igłą tkacką. Prace te prezentowane są na wystawach i biorą udział w licznych konkursach, zdobywają nagrody.
Aktywność twórcza kształtuje także umiejętność racjonalnego spędzania czasu wolego.
Programy nauczania, specjalne metody pracy dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia oraz baza ośrodka  pozwalają na osiągnięcie optymalnego rozwoju,  na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny dla ucznia i otoczenia.
 
Gimnazjum - Zespoły Terapeutyczno Edukacyjne - dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
 
Zespół edukacyjno-terapeutyczny na poziomie gimnazjum  to uczniowie o bardzo zróżnicowanym poziomie rozwoju psychofizycznego. Wychowankowie uczą się w oparciu o zasady programowe i Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne dla każdego dziecka. W wyniku oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych uczniowie mogą osiągnąć taki poziom rozwoju umysłowego i psychicznego, który pozwoli im brać czynny udział w życiu rodziny, grupy społecznej.   
Program nauczania „Widzę, słyszę, czuję - poznaję świat”, a także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne pozwalają na wszechstronny rozwój każdego ucznia oraz zaspokajają jego potrzeby.
Na tym poziomie uczniowie utrwalają umiejętności, zdobywają nowe wiadomości o najbliższym środowisku, opanowują zachowania konieczne dla dobrego funkcjonowania społecznego.
Każdy uczeń potrafi już zadbać o siebie i swoje bezpieczeństwo lecz  uczy się teraz komunikacji z innymi – współdziałania, odpowiedzialności, rozwiązywania problemów, szukania pomocy.
Ważne jest, aby uczeń nie tylko potrafił coś zrobić, ale potrafił to wykonać wspólnie z innymi i odczuwał płynącą z tego radość.
Poczucie zadowolenia, możliwość osiągnięcia sukcesu, budzenie wiary we własne siły daje uczniowi aktywność twórcza.
Uczniowie wykonują prace plastyczne różnymi technikami : od malowania farbami na papierze i szkle, wydzieranie, wyklejanie papierem czy plasteliną  po tkanie gobelinów igłą tkacką. Prace te prezentowane są na wystawach i biorą udział w licznych konkursach, zdobywają nagrody.
Aktywność twórcza kształtuje także umiejętność racjonalnego spędzania czasu wolego.
Programy nauczania, specjalne metody pracy dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia oraz baza ośrodka  pozwalają na osiągnięcie optymalnego rozwoju,  na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny dla ucznia i otoczenia.
 
Gimnazjum - Zespoły Terapeutyczno Edukacyjne dla dzieci z autyzmem 
 
Wszyscy podopieczni Szkoły otrzymują terapię opartą na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania, wykorzystującej podstawowe zasady uczenia. 
Klasy w naszej Szkole są dwu, - czteroosobowe, co umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia i stworzenie optymalnych warunków do realizowania indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych, uwzględniających wszelkie potrzeby ucznia i zapewniających mu wszechstronny rozwój. Każde, z naszych dzieci uczestniczy w maksymalnej liczbie zajęć rewalidacyjnych (indywidualnych), a ponadto w licznych zajęciach uspołeczniających, co jest niezmiernie ważne, w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nasz nieustanny progres wspierany jest przez regularne superwizje, a także przez nieustanne szkolenie kadry nauczycieli – terapeutów. 
Stosujemy metody:
• Stymulacyjne i edukacyjne, tak by całościowo rozwiązywać problemy naszych podopiecznych.
• Metody behawioralne i niebehawioralne polegają na wzmacnianiu pewnych zachowań poprzez nagrody (rzeczowe lub społeczne, które rozszerzają spektrum działania w metodzie) lub eliminowaniu ich poprzez brak nagród.
• Metoda Weroniki Sherborne wspomaga prawidłowy rozwój dziecka oraz koryguje jego zaburzenia. Dzięki ćwiczeniom wg tej metody dzieci uczą się poznawać przestrzeń i zachowywać w niej. Czując się swobodnie, uczą się empatii.
• Metodą Knilla rozwijamy u dzieci kontakt społeczny, naśladownictwo, ruch i znajomość własnego ciała. Poprzez terapię behawioralną kształtujemy u dziecka autystycznego jak największą liczbę zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. 
• Pracujemy również metodą AAC która jest stosowana do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metoda ta umożliwiają wyrażanie swoich potrzeb, myśli, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami. AAC wspiera budowanie tożsamości osoby niemówiącej, pozwala jej stać się autonomiczną jednostką, a tym samym daje niezależność i poczucie wpływu na swoje życie. 
Każdy z uczniów pracuje według indywidualnego programu dydaktyczno - wychowawczego, dostosowanego do jego potrzeb i możliwości.

Do planu nauczania szkoły wprowadzana jest rewalidacja indywidualna. Stanowi ona integralną część dydaktyczno – wychowawczej działalności szkoły. Celem zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej jest wyrównywanie braków w zakresie intelektualnym i psychoruchowym dziecka, spowodowanych zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi, bądź niesprzyjającymi warunkami rodzinnymi i środowiskowymi. Są to zajęcia wspierające proces dydaktyczny. W zakres ich wchodzą następujące formy pracy dydaktycznej:
• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
• zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
• terapia pedagogiczna,
• logopedia,
• neurologopedia,
• gimnastyka korekcyjna,
• stymulacja polisemsoryczna
• terapia EEGBiofeedback
• terapia psychologiczna z elementami socjoterapii.
• hipoterapię
• hydroterapię
• arteterapia
• muzykoterapia
 
Szkoła zapewnia bezpłatne dowozy i odwozy wychowanków. Ponadto dzieci i młodzież uczące się w naszym Ośrodku mogą skorzystać z pobytu w internacie. Pobyt w internacie jest bezpłatny, odpłatność pobierana jest tylko za wyżywienie.
 

nabór, rekrutacja sosw stemplew

WSPIERA NAS

 

 

logo ministerstwa edukacji narodowejlogo kuratorium oświaty w łodziherb powiatu łęczyckiegologo ośrodka rozwoju edukacjibiuletyn informacji publicznej

 
 
Go to top