Biblioteka szkolna jest nie tylko miejscem, gdzie gromadzone są dokumenty: piśmiennicze, elektroniczne, dźwiękowe i multimedialne, ale również jest miejscem, gdzie można w przyjemny sposób spędzić czas oglądając film lub słuchając muzyki. Biblioteka szkolna dostarcza informacji z różnych dziedzin wiedzy oraz pomysłów, które są podstawą funkcjonowania w społeczeństwie. Rozwija u uczniów wyobraźnię oraz wyposaża ich w umiejętność uczenia się przez całe życie, przygotowując do pełnienia odpowiedzialnych ról w przyszłości. Biblioteka szkolna udostępnia książki oraz inne źródła informacji, rozwija umiejętności efektywnego myślenia i korzystania z informacji za pośrednictwem różnych mediów. Biblioteka szkolna gromadzi pomoce naukowe, materiały metodyczne, a także podręczniki. Bibliotekarze i nauczyciele muszą ze sobą współpracować, aby kształcić i doskonalić umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz kompetencje ponadprzedmiotowe ucznia: rozwiązywanie problemów, czytanie, uczenie się, pisanie. Biblioteka szkolna umożliwia bardzo często jedyny kontakt z książką i biblioteką w życiu

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK 11.50 - 14.50
WTOREK

9.40 - 12.45

ŚRODA 11.45 - 13.35
CZWARTEK

9.40 - 13.30

16.45 - 17.45

PIĄTEK 9.40 - 11.50
   

 

Plan Pracy Biblioteki
 

A) Praca pedagogiczna

1. Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowych pozycjach,

2. Rozmowa z czytelnikami o książkach,

3. Udostępnianie zbiorów,

4. Zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury,

5. Udostępnianie uczniom, nauczycielom, wychowawcom, opiekunom organizacji młodzieżowych i kołom zainteresowań potrzebnych materiałów,

6. Nauka korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej,

7. Udzielanie pomocy w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno - wychowawczych w bibliotece (zajęć dydaktyczno wyrównawczych, godzin do dyspozycji wychowawcy, zajęcia kół zainteresowań, organizowanie pracy z książką, czasopismem, dokumentami multimedialnymi i innymi dokumentami we wszystkich formach procesu dydaktyczno wychowawczego oraz w przygotowaniu przez różne grupy społeczności szkolnej imprez czytelniczych,

8. Prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książki

9. Informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz stanu czytelnictwa na posiedzenie Rady Pedagogicznej,

10. Organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów . Akcja "Cała Polska Czyta Dzieciom"

11. Realizacja zadań projektu Edukacji czytelniczo medialnej

12. Przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy indywidualnej, zajęć bibliotecznych.

13. Aktualizacja kroniki szkolnej

14. Aktualizacji informacji zawartych na stronie internetowej biblioteki

B) Praca biblioteczno - techniczna

1. Gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,

2. Ewidencjonowanie zbiorów za pomocą programu MOL - zgodnie z obowiązującymi, przepisami zawartymi w zarządzeniach Ministra Kultury i Sztuki,

3. Selekcja zbiorów (materiałów zbędnych, zniszczonych),

4. Konserwacja zbiorów

5. Aktualizacja wykazu lektur

6. Konfiguracja i obsługa Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Instalacja oprogramowania multimedialnego, archiwizowanie danych.

Opracował: mgr Damian Hync

Zakres czynności bibliotekarza

 • ponosi odpowiedzialność materialną za stan majątkowy biblioteki (zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym)
 • opracowuje plan pracy biblioteki szkolnej
 • prowadzi wypożyczanie zbiorów
 • odpowiada za realizację ścieżki czytelniczo-medialnej
 • współpracuje z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami
 • przygotowuje i przeprowadza imprezy, konkursy czytelnicze zgodnie z opracowanym planem pracy na dany rok szkolny
 • przygotowuje wykaz książek do zakupu
 • wpisuje (odpisuje) zbiory do księgi inwentarzowej biblioteki prowadzonej za pomocą programu komputerowego MOL.
 • uzgadnia stan majątkowy z księgową szkoły
 • rejestruje książki zagubione i odkupione przez uczniów
 • prowadzi dokumentację biblioteki: dziennik biblioteki, rejestr czytelników, statystyki dzienne i miesięczne wypożyczeń, sprawozdania semestralne
 • przygotowuje księgozbiór do inwestycji
 • bierze udział w spisie kontrolnym księgozbioru
 • czuwa nad ładem i porządkiem w bibliotece

nabór, rekrutacja sosw stemplew

WSPIERA NAS

 

 

logo ministerstwa edukacji narodowejlogo kuratorium oświaty w łodziherb powiatu łęczyckiegologo ośrodka rozwoju edukacjibiuletyn informacji publicznej

 
 
Go to top