UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY – w SOSW STEMPLEW

Uczniowski Klub Sportowy – Stemplew, został założony w styczniu 1996 roku. Klub jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, nauczycieli i sympatyków. Inicjatywą do założenia klubu było zainteresowanie jak największej ilości młodzieży aktywnością ruchową oraz czynnym spędzaniem czasu wolnego.
Główne cele, które przyświecają działalności klubu to:
- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe.
- angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia, sprawności i zainteresowań sportowych.
- uczestniczenie w imprezach sportowych szkolnych i pozaszkolnych.
- organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
- organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości przez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem Ośrodka, radą pedagogiczną, władzami samorządowymi i sportowymi.
Do zadań klubu należy:
- prowadzenie systematycznych treningów w sekcjach dla doskonalenia sprawności fizycznej i zainteresowań sportowych uczniów.
- organizacja szkolnych igrzysk sportowych, imprez i zawodów ogólnoszkolnych, w których startują reprezentacje klas.
- planowanie i udział reprezentacji klubu w zawodach międzyszkolnych i regionalnych.
- podejmowanie różnorodnych działań organizacyjnych oraz programowych wynikających z rocznego planu pracy klubu.
Założenie naszego UKS-u przyczyniło się do otrzymania sprzętu sportowego, który pomógł nam w treningach a naszym dzieciom w uprawianiu wybranych dyscyplin sportowych. Na zajęciach prowadzone są treningi z piłki nożnej, unihokeja, lekkoatletyki oraz tenisa stołowego. O korzyści płynące z prowadzenia naszego klubu, najlepiej spytać by dzieci ale należy zaliczyć do nich przede wszystkim: poprawę sprawności i kondycji fizycznej, możliwość poznania nowych ludzi, uczestniczenie w zawodach sportowych.

Opracowała Opiekun Klubu mgr Hanna Matusiak

nabór, rekrutacja sosw stemplew

WSPIERA NAS

 

 

logo ministerstwa edukacji narodowejlogo kuratorium oświaty w łodziherb powiatu łęczyckiegologo ośrodka rozwoju edukacjibiuletyn informacji publicznej

 
 
Go to top