Szkolny Klub Europejski „ EUROSZLAK”

 

Szkolny Klub Europejski zawiązał się we wrześniu 2002r. jako jeden z pierwszych w szkolnictwie specjalnym województwa łódzkiego. W październiku 2002r. Klub zarejestrowany został w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie pod nazwą „EUROSZLAK”.

Pomysł założenia Klubu Europejskiego w naszym Ośrodku wyniknął z potrzeby zainteresowania wychowanków tematyką integracji europejskiej, upowszechniania wiedzy o państwach unii europejskiej ich historii, geografii, kulturze i sztuce. Mottem jaki obraliśmy było hasło „Razem młodzi Europejczycy”. Klub opracował także swoje logo.
Chcąc zdobyć informacje i materiały umożliwiające rozpowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej wysłaliśmy listy intencyjne do ambasad krajów, członków Unii Europejskiej oraz Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi. Nawiązaliśmy również współpracę z Unią Europejską Federalistów w Łodzi oraz Stowarzyszeniem „Polska 2010 – Europa dla Polski”

Głównym celem działalności klubu europejskiego „Euroszlak” jest szerzenie informacji o Europie, Unii Europejskiej oraz integracji europejskiej, budowanie atmosfery tolerancji i szacunku. W swojej działalności podejmujemy starania o uświadomienie współzależności świata i Europy, potrzeby współpracy międzynarodowej i przełamywania stereotypów kulturowych. Pragniemy rozwijać u młodzieży poczucie odpowiedzialności za pokój, obronę praw człowieka oraz ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego.

Zadania jakie klub postawił przed swoimi członkami to opracowanie i gromadzenie materiałów informacyjnych o Europie i integracji europejskiej, nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi klubami oraz instytucjami europejskimi a także organizowanie imprez szkolnych, konkursów, wystaw na tematy związane z Europą i Unią Europejską. Jednym z pomysłów na nasze klubowe zadanie było wydawanie gazetki szkolnej pod nazwą „EUROSZLAK”, którą rozprowadzamy w Ośrodku. Wszyscy wspólnie pracujemy nad wyborem tematów, tekstami, układem stron, ilustracjami.
W naszym kwartalniku wyjaśniamy podstawowe pojęcia dotyczące integracji oraz Unii Europejskiej. W kolejnych numerach gazetki przedstawiliśmy między innymi ojców Europy, dzieje Europy, europejskie traktaty. Każdy nowo wydawany numer kwartalnika zawiera informacje dotyczące jednego z państw należących do Unii Europejskiej. Można tutaj przeczytać: „Prawie wszystko o ...”, „Zwyczaje, obyczaje, tradycje ...”, „Geo – efo – czyli to warto wiedzieć”, „Europa na widelcu”.

W ciągu pięciu lat działalności Klubu opracowaliśmy i wdrożyliśmy do realizacji między innymi program „EDUKACJA EUROPEJSKA – „Wchodzimy w Wielki Świat Unii" . Program został dostosowany do możliwości intelektualnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W trakcie realizacji projektu uczniowie poznawali historię, położenie geograficzne, gospodarkę, kulturę, tradycje, ustrój, literaturę, stosunki międzynarodowe, źródła energii, walory turystyczne, ekologię krajów Unii Europejskiej. Przeprowadziliśmy Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Europa moich marzeń" skierowany do dzieci i młodzieży specjalnej troski. Nawiązaliśmy wiele kontaktów z instytucjami pozarządowymi. Owocem takiej znajomości był udział grupy naszych wychowanków w polsko – rosyjskim spotkaniu młodzieży w Trogen w Szwajcarii.

Realizowaliśmy Projekt Edukacyjny „Euro – nowa waluta Europy ”, którego celem było przybliżenie naszym wychowankom nowej waluty zjednoczonej Europy.
Współpracujemy z innymi zaprzyjaźnionymi szkołami, w których również działają kluby szerzące tematykę europejską. Organizujemy wycieczki i liczne zajęcia otwarte podczas których młodzież uczestnicząc w konkursach i warsztatach plastycznych w ciekawej i przystępnej formie poznaje kulturę państw unii Europejskiej.

Klub organizuje wiele imprez Ośrodkowych. Co roku przygotowuje Turniej Wiedzy i Umiejętności „RAMBIT”. Odbywają się wtedy warsztaty, konkursy plastyczne, rozgrywki sportowe, zajęcia warsztatowe utrwalające wiedzę o Unii Europejskiej.

 

Szkolny Klub Europejski jest formą współpracy nauczycieli i uczniów. Działa podobnie jak różnego rodzaju koła zainteresowań. Zajmuje się on, jak sama nazwa wskazuje, upowszechnianiem wiedzy o Europie-państwach, historii, geografii, sztuce, nauce, sławnych ludziach, instytucjach i organizacjach, integracji europejskiej wśród członków klubu, innych uczniów szkoły, a także rodziny, znajomych, mieszkańców miejscowości czy regionu. Uczy młodych ludzi aktywności, tolerancji, szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów, umiejętności poszukiwania informacji, współpracy w grupie, realizacji założonych celów. Zdobyta wiedza i doświadczenie mogą okazać się pomocne w kontynuowaniu nauki w szkole średniej, dostaniu się na interesujący kierunek na studia, a w przyszłości na znalezieniu pracy. Aby działalność klubu przyniosła jak najlepsze efekty Szkolne Kluby Europejskie muszą same poszukiwać instytucji i partnerów chętnych do współpracy.

Kluby europejskie działają we wszystkich rodzajach szkół-szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, technikach, szkołach zawodowych a nawet przedszkolach, we wszystkich województwach-zarówno w wielkich miastach jak i małych wsiach. Pierwsze Szkolne Kluby Europejskie powstały w Portugalii, skąd idea ta przeniosła się do całej Europy. W Polsce pierwsze kluby zaczęły powstawać na początku lat 90-tych, czyli działają już ponad 10 lat.

Co można robić w Szkolnym Klubie Europejskim?

Głównym zadaniem klubu jest pogłębianie wiedzy europejskiej. Można to osiągnąć poprzez organizowanie różnych działań i akcji wewnątrz klubu, ale również w szkole czy w miejscu zamieszkania.
W zależności od chęci, wiedzy, możliwości zdobytych doświadczeń można organizować różnego rodzaju akcje, które można podzielić na:

 

1.Działania w klubie-polegające na:
 • opracowaniu statutu,
 • wymyśleniu nazwy, motta, emblematu (logo) klubu,
 • przygotowaniu pomieszczenia klubowego,
 • organizowaniu „burzy mózgów” na temat akcji, które klub mógłby przeprowadzić,
 • opracowaniu planu i sposobu informowania społeczności szkolnej czy lokalnej (gazetka ścienna, ulotki, gazetka szkolna poświęcona tematyce europejskiej)
 • prowadzeniu kroniki klubowej będącej prezentacją osiągnięć klubu czy własnej strony internetowej

2.Działania w szkole-polegające na:

 • przygotowaniu albumów i wystaw tematycznych,
 • organizowaniu konkursów wiedzy o Europie, obchodów Dnia Europejskiego i poszczególnych państw europejskich, „dyskotek europejskich” i „balów przebierańców”,
 • wystawianiu mini-sztuk,
 • organizowaniu wieczorów poezji, baśni europejskich,
 • sporządzaniu map, plakatów, plansz edukacyjnych,
 • przeprowadzaniu wykładów tematycznych i debat,
 • przygotowaniu „półki europejskiej” w szkolnej bibliotece i tworzeniu teczek lub albumów tematycznych na podstawie zbieranych informacji,
 • redagowanie tablicy informacyjnej,
 • prowadzeniu przez członków klubu lekcji europejskich dla uczniów własnej szkoły

3. Działania pozaszkolne polegające na:

 • poszukiwaniu grup wsparcia ( w szkole, w środowisku lokalnym, instytucjach centralnych, organizacjach pozarządowych o ogólnopolskim zasięgu) oraz partnerów i sponsorów ( władze samorządowe, organizacje pozarządowe, lokalne kręgi biznesowe ),
 • współpracy z mediami, uczestniczeniu w imprezach o tematyce europejskiej,
 • prowadzeniu przez członków klubu lekcji europejskich dla uczniów innych szkół,
 • nawiązaniu współpracy z innymi klubami działającymi w Polsce (wymiana korespondencji, materiałów informacyjnych, doświadczeń, organizowanie wycieczek, spotkań, wspólnych przedsięwzięć)
 • nawiązaniu współpracy z klubami lub szkołami z innych państw europejskich, która może doprowadzić do wymiany młodzieży.

 


 

 

 

nabór, rekrutacja sosw stemplew

WSPIERA NAS

 

 

logo ministerstwa edukacji narodowejlogo kuratorium oświaty w łodziherb powiatu łęczyckiegologo ośrodka rozwoju edukacjibiuletyn informacji publicznej

 
 
Go to top