MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
W STEMPLEWIE  
 
 
dla dzieci i młodzieży od lat 7 do 18 do klas I, II, III, IV, V i VI szkoły podstawowej oraz klas I, II i III gimnazjum.
Od roku szkolnego 2017/2018 możliwość nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
Jeżeli Państwa dziecko ma trudności w uczeniu się, wagaruje, popadło w złe towarzystwo, ma zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym lub zaburzenia rozwojowe i szukają Państwo pomocy – zapraszamy!
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Stemplewie zapewnia:
1. Realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, indywidualizację procesu nauczania. 
2. Zintegrowany systemu działań diagnostycznych, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych prowadzony przez specjalistów w formie:
• indywidualnych lub grupowych zajęć w zakresie terapii pedagogicznej i psychologicznej, socjoterapii, psychoedukacji oraz profilaktyki społecznej
• zajęć sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, kulturalno – oświatowych, 
• zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia
• pomocy w nauce ze strony pracowników pedagogicznych
• działań wspierających dla rodziców/prawnych opiekunów w procesie wychowania i opieki
3. Całodobową opiekę dydaktyczno-wychowawczą. 
4. Małą liczebność wychowanków w grupach.  
5. Całodzienne wyżywienie.
6. Dobre warunki socjalno-bytowe. 
7. Miłą i serdeczną atmosferę.
 
Warunkiem przyjęcia dziecka jest wydanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
Lista dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji: 
1. Podanie o przyjęcie do MOS w Stemplewie kierowane do Starosty Łęczyckiego za pośrednictwem Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. 
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię  oraz aktualne badania psychologiczne.
3. Ostatnie świadectwo szkolne i  aktualny odpis arkusza ukończenia szkoły.
4. Opinia pedagoga, psychologa lub wychowawcy klasy.
5. Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dziecka (w tym ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, stałego przyjmowania leków )
6. Dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i szczepień.
7. Akt urodzenia i poświadczenie zameldowania oraz numer PESEL.
8. Aktualny wywiad środowiskowy przygotowany przez GOPS, MOPS, PCPR, kuratora sądowego, ewentualnie szkołę. 
9. Aktualne zdjęcia legitymacyjne - 2 szt. 
Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą do Starostwa Powiatowego w Łęczycy, Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca  lub złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego.
Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonów
(+48) 63 2881106,  63 2881107 
Wykaz rzeczy wymaganych przy przyjęciu wychowanka do MOS w Stemplewie
1. Ręczniki.
2. Środki higieny osobistej.
3. Środki czystości.
4. Plecak.
5. Artykuły szkolne.
6. Obuwie sportowe i strój na zajęcia  wychowania fizycznego.
 
Dzienny koszt wyżywienia dziecka wynosi 11 zł.  
Opłatę należy uiścić po otrzymaniu noty obciążeniowej. 
 
DOKUMENTY REKRUTACYJNE

nabór, rekrutacja sosw stemplew

WSPIERA NAS

 

 

logo ministerstwa edukacji narodowejlogo kuratorium oświaty w łodziherb powiatu łęczyckiegologo ośrodka rozwoju edukacjibiuletyn informacji publicznej

 
 
Go to top